Musashi tsuba1

Musashi tsuba1
9.16.17 admin@nihonto